Info +48511790061

Słownik pojęć

Nieodłączną częścią regulaminu CBL jest regulamin firmy GLS

Używane w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Strona internetowa – Strona internetowa www.CBL.sk stanowi własność usługobiorcy, służy do zamawiania usług kurierskich u usługobiorcy oraz jego partnerów. Odbywa się to on-line zgodnie z nimniejszym regulaminem oraz zasadami swiadczenia usług przez wybranego partnera.
 2. Usługobiorca – CBL sro Bardejov 085-01 spółka zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd, posługujący się adresem e-mail: info@cbl.sk, nazwanym w dalszej części regulaminu również CBL.sk
 3. Usługodawca - podmiot (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna, reprezentowana przez przedstawiciela prawnego) korzystający ze strony internetowej na zasadach niniejszego regulaminu oraz zgodnie z warunkami świadczenia usług przez wybranego Partnera, zwany w dalszej części regulaminu także Klientem.
 4. Partner – firma kurierska realizująca usługę kurierską wybraną przez usługodawcę.
 5. Przesyłka - paczka będąca przedmiotem zamówionej usługi kurierskiej.Jest przedmiotem zamówionej usługi - czyli usługi transportu i spedycji drogowej. Zabrania się przesyłania  do przedmiotów nielegalnych i zabronionych tj: broń, narkotyki i tym podobne.
 6. Regulamin Usługobiorcy - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczony na  stronie internetowej www.cbl.sk, określający prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy związane z użytkowaniem strony internetowej, w tym zawieraniem umów za pośrednictwem strony internetowej, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient, zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Produkty - usługi oferowane przez Usługobiorcę, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej, może być przedmiotem umowy zawartej przez Usługobiorcę i Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Cennik- Jest to aktualna lista cen za usługi świadczone przez firmę CBL sro środki własne lub przez naszych kontrahentów. Podstawowy cennik dostępny jest na stronie internetowej www.cbl.sk. 

Informacje o stronie internetowej

 1. Aby poprawnie korzystać ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie komputera, oprogramowania służącego do edycji stron internetowych oraz dostępu do internetu.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez cbl.sk drogą elektroniczną nie wiąże ze sobą żadnych zagrożeń, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez cbl.sk drogą elektroniczną nie jest wgrywane do systemu teleinformatycznego Usługodawcy żadnen software lub informacje nie będące składnikiem treści usługi świadczonej przez cbl.sk.
 4. Opis usługi, prezentacje oraz filmy zamieszczone są na stronie internetowej jedynie jako przykład i służą demonstracji konkretnie wskazanych na nich możliwości
 5. CBL zastrzega sobie prawo do treści zamieszczonych na stronie internetowej, tekstów, opisów, zdjęć, prezentacji, wizualizacji oraz obrazów są własnością cbl.sk i podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne korzystanie z tych treści poza stroną internetową bez zgody cbl.sk
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zamieszczanie fałszywych danych osobowych w treści zlecenia.

 

Zasady zamawiania usług kurierskich

 1. Wszystkie produkty oferowane przez cbl.sk poprzez strony internetowe uwzględniają również warunki świadczenia usług przez wybranego Partnera, którego regulamin stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 3. Przy zamawianiu usługi użytkownik: wypełnia formularz podając potrzebne do wyceny dane, wybiera produkt, z którego chce skorzystać.
 4. Przesłanie zamówienia oznacza jednoczesną akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik odpowiada za prawidłowość przekazanych kurierowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem kuriera. Za podanie niewłaściwych gabarytów przesyłki, które wpłynęły na powiększenie opłat ze strony kuriera użytkownik może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100zł netto oraz dodatkowymi opłatami wynikającymi z cennika detalicznego kuriera.
 6. Proces zamówienia kończy się wraz z uregulowaniem płatności.
 7. O przyjęciu usługi Usługodawca zostanie powiadomiony przez Usługobiorcę wiadomością e-mail przesłaną na podany w zamówieniu adres.

Zasady realizacji usług kurierskich

 1. Odbiory Przesyłek realizowane są w dni robocze, pomiędzy 9:00 a 16:00 o ile nie uzgodnionno inaczej.
 2. Wszystkie materiały niezbędne do właściwej realizacji złożonego zamówienia są edytowane oraz udostępniane Usługodawcy drogą elektroniczną – za pośrednictwem poczty email.
 3. Podczas odbioru Paczek Usługodawca zobligowany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez cbl.sk.
 4. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, CBL s.r.o. - na wyraźną prośbę Użytkownika - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Użytkownika. Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Usługodawcę w oparciu o specyfikację konkretnej przesyłki, przygotowanej przez Partnera (kuriera UPS).
 5. W przypadku nieobecności odbiorcy lub nieprzekazania kurierowi paczki cbl.sk na prośbę Usługodawcy może zlecić kolejną próbę odbioru paczki. Wszelkie koszta z tym związane pokrywa Usługodawca na podstawie faktury VAT przygotowanej przez CBL.sk
 6. W przypadku jakichkolwiek trudności powodujących niemożność dotrzymania terminu przez cbl.sk, Usługodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 7. Cbl.sk informuje, iż wszelkie usługi kurierskie realizowane są na warunkach wybranego Partnera, w szczególności dotyczy to sposobu, terminu realizacji usług oraz rodzajów parametrów przyjmowanych Przesyłek.
 8. W pryzpadku usługi DEPO na Polskiej stronie, paczka dociera do depa za pośrednictwem usług kurierskich poszczególnych nadawców. W przypadku korzystania z naszych kurierów na Słowacji jest to GLS lub TOPTRANS. Polska strona obsługiwana jest przez umowę partnerską z DPD Polska.
 9. Po rejestracji na stronie www.CBL.sk  klient otrzymuje adres DEPA, na który może pryesłać paczki. Po dotarciu paczki na depo jest ona przesyłana dalej: na Słowacji przez GLS lub Toptrans a Polsce przez kuriera DPD. Paczka może być odesłana z dowolnego adresu w Polsce i na Słowacji. Serwis może być używany w obu kierunkach między dwoma krajami. Złożenie zamówienia oznacza zgodę z powyższymi zasadami.
 10. Firma CBL rezerwuje sobie prawo do nieodbierania paczek lub przesyłek które nie spełniają wagowych lub też rozmiarowych kryteriów podanych na stronach www.cbl.sk.
 11. Przesyłki paletowe są naceniane indywidualnie. Opłata za przesyłki paletowe musi być uregulowana przed doręczeniem do odbiorcy na podstawie wystawionej faktury.
 12. Maksymalne wymiary przesyłek: Długość: 120 cm, szerokość 80 cm, wysokość 80 cm lub suma długości gdzie nieprzekraczająca 300 cm. CBL przeważa paczeki, których rzeczywista waga nie przekracza 40 kg

  Wzór do określania sumy długości i obwodu: 2 x wysokość+ 2x szerokość  + 1 x głębokość

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania witryn użytkownik może  złożyć na piśmie do CBL sro, Hlavná 4162/8A, 085 01 Bardejov lub e-mail: info@cbl.sk.

 2.  Klient powinien wszystkie reklamacje oznaczyć swoim kodem identyfikacyjny przypisanym przy rejestracji, jak również numerem zamówienia. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3.  Reklamacje związane z wykonywaniem usług kurierskich rozwiązywane są następująco. Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona do nas - atomatycznie zostaje zwrócona do nadawcy a przed jej powrotem spisywany jest protokół w obecności kuriera który przesyłkę doręczył i informuje o zaistniałej sytuacji klienta. W przypadku uszkodzenia w drodze do klienta końcowego -klient (odbiorca) jest zobowiązany spisać protokół w obecności kuriera paczkę zwrócić a nastepnie nas informowac o yaistaniałej sytuacji. Po otrzymaniu dokumentacji od odbiorcy uszkodzonej przesyłki firma Cbl sro reklamuje usługę u firmy kurierskiej która paczkę doręczyłą. 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez klienta w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia przetwarzane są przez cbl.sk i wybranego Partnera jedynie w celu kontaktu z klientem oraz realizacji zawartej umowy sprzedaży zamówionych usług.
 2. Do przetwarzania tych danych osobowych stosuje wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Republice Słowackiej.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji własnych danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zmiany oraz żądania ich usunięcia, a także wszelkie inne uprawnienia regulowane przepisami powszechnie obowiązującymi, o których mowa w ust. 2.
 4. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem wybranego kuriera w zakresie jaki jest niezbędny dla realizacji zamówionej usługi.
 5. Dane osobowe Nadawców i Adresatów, korzystających z produktów udostępnianych przez cbl.sk są przekazywane kurierom każdorazowo w procesie zlecania usługi. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów pomiędzy Usługobiorcą a kurierem oraz jest niezbędne do prawidłowej obsługi zlecenia przesyłki kurierskiej.

 

Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cbl.sk a Usługodawcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cbl.sk a użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę cbl.sk.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży Usług, zawarta poprzez stronę internetową jest zgodna z regulacjami prawa słowackiego. W sprawach niewspominanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Republiki Słowackiej.

 2.  Cbl.sk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu kiedykolwiek, dla umów już zawartych obowiązuje regulamin ważny w dniu ich zawierania.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.

 4. Obowiazujące przepisy prawa Słowackiego które reguluja stosunki pomiędzy Usługodawwcą i Usługobiorcą mogą być odesłane klientowi na jego prośbę w formie elektronicznej. 

 

CBL s.r.o.

Hlavná 8.,

Bardejov, 08501

IČO: 47927356

DIČ: 2024149787

IČ DPH: Neplatca DPH